IEAT

Thailand Industrial Expo 2018

Client

IEAT

Background

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ผู้กำกับดูโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงท่าเรืออุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ และความเกี่ยวโยงของนิคมอุตสาหกรรมกับสังคมและชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ซึ่งการปรับข้อมูลเชิงวิชาการ ให้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและต้องดึงดูดความสนใจของประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานครั้งนี้